Användarvillkor App Store

ANVÄNDARVILLKOR

 

1             INLEDNING

1.1         Dessa användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din användning av applikationen med specialpedagogiska läromedel för barn och elever med olika språkliga handikapp (“Appen”) tillhandahållen av oss, [KenArt Media AB].

1.2         Vänligen läs dessa Villkor noga. De innehåller viktig information om Appen.

1.3         För att kunna använda Appen måste du vara 18 år eller äldre och ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss.

2             LICENS

I enlighet med dessa Villkor tillhandahålls du en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och upphävbar licens att installera och använda Appen under avtalstiden. Du förstår att du inte får använda Appen eller dess innehåll på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts. Appen licensieras, och säljs inte, till dig, och du är införstådd med att all äganderätt och immateriella rättigheter av Appens innehåll tillkommer oss eller sådan tredje part som vi har ingått avtal med avseende upplåtelse och användning av en sådan rättighet.

3             DINA ÅTAGANDEN

3.1         Användarrestriktioner

3.1.1        Du får inte använda Appen på något sätt som bryter mot lag eller i annat fall är olämpligt. Du förbinder dig att inte:

(i)             sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa Appen eller en enhet där Appen är installerad;

(ii)            kopiera, ändra, utföra reverse engineering eller försöka härleda källkoden bakom Appen, eller skapa andrahandsverk baserat på Appen;

(iii)           ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt eller varumärkesrätt i Appen;

(iv)           artificiellt manipulera eller kontrollera Appen med hjälp av ett script eller annan automatiserad process; och

(v)            utsätta Appen för skadligt innehåll såsom virus, eller på annat sätt störa någon användares tillgång till Appen.

3.1.2        Varje försök att använda Appen i enlighet med ovan är en överträdelse av Villkoren.

3.2         Dina åtaganden

Du förbinder dig att inte bryta mot dessa Villkor eller mot tillämplig lag, samt att:

(i)             tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information, och åta dig att se till att den fortsätter att vara det;

(ii)            skydda din enhet mot intrång; och

(iii)           uppdatera och uppgradera Appen.

 

3.3         Tredjepartsprodukter

Vi ansvarar inte för användarvillkor och integritetspolicyer avseende tredjepartsproduker såsom mobila nätverk. Du förstår och accepterar att vi inte står bakom och inte ansvarar för eventuella ytterligare kostnader, funktioner eller innehåll i någon tredjepartprodukt.

4             Programvara med öppen källkod

Programvara som tillhandahålls av en tredje part (till exempel programvara med öppen källkod) som ingår i Appen licensieras till dig under licensvillkoren för den relevanta tredje parts-programkomponenten som finns att tillgå i följande länkar.

(i)             Ionic (https://github.com/ionic-team/ionic/blob/master/LICENSE)

(ii)            Angular (https://angular.io/license)

(iii)           Ionicons (http://ionicons.com/)

(iv)           RxJS (https://github.com/ReactiveX/rxjs/blob/master/LICENSE.txt)

(v)            Angular Fire (https://github.com/angular/angularfire2/blob/master/LICENSE)

5             UPPSÄGNING

Dessa Villkor gäller för dig tills de sägs upp av dig eller av oss. Vi har rätt att säga upp Villkoren eller stänga av din tillgång till Appen när som helst, om du inte efterlever dessa Villkor. Du kan säga upp dessa Villkor närsomhelst genom att radera Appen. Om du eller vi säger upp dessa villkor accepterar du att vi tar bort Appen på din enhet och du förbinder dig att omedelbart sluta använda Appen och ta bort alla kopior av Appen på din enhet.

6             GARANTI OCH FRISKRIVNIING

6.1         VI FÖRSÖKER ATT ERBJUDA DEN BÄSTA APP VI KAN, MEN DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT APPEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM SKICK AV NÅGOT SLAG. DU ANVÄNDER APPEN PÅ EGEN RISK. I STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR VI INGA UTFÄSTELSER OCH FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VARKEN VI ELLER NÅGON ÄGARE AV INNEHÅLL GARANTERAR ATT APPEN ÄR FRI FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VI TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER (ELLER DESS INNEHÅLL), ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART. SOM MED ALLA KÖP AV EN PRODUKT ELLER EN TJÄNST GENOM ALLA SLAGS MEDIER ELLER MILJÖER BÖR DU ANVÄNDA DITT OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET NÄR SÅ KRÄVS. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN OSS, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SKA ANSES SKAPA NÅGON GARANTI I DETTA AVSEENDE.

6.2         Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

7             ANSVARSBEGRÄNSNING

7.1         I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR VI INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR (1) PERSONSKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, (2) UTEBLIVET NYTTJANDE, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHET ELLER VINST (OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT), I SAMTLIGA FALL SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV APPEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM VI HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS, ELLER (3) MED AVSEENDE PÅ SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER APPEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER 10 EURO, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VI ANSVARAR INTE FÖR OLÄMPLIG ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV APPEN OCH INTE HELLER FÖR NÅGOT FEL PÅ APPEN SOM BEROR PÅ DIN ENHET, ELLER NÅGOT ANNAT BORTOM VÅR KONTROLL.

7.2         Vissa aspekter av detta avsnitt kanske inte gäller i vissa jurisdiktioner, om de inte är tillåtna under tillämplig lag. Detta avsnitt ska inte innebära en friskrivning från eller begränsning av vårt ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet.

7.3         Om vi eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa dessa Villkor ska det inte innebära att vi eller tillämplig berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

8             SKADESLÖSHET

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla oss skadeslösa från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av ditt brott mot dessa Villkor, varje verksamhet du deltar i genom användning av Appen, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

9             ÖVERLÅTELSE

Vi har rätt att överlåta dessa Villkor eller någon del av dem. Du får inte överlåta dessa Villkor och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt dessa Villkor till någon tredje part.

10          LAGVAL

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

11          KONTAKT

Om du har några frågor om Appen eller om dessa Villkor, vänligen kontakta oss genom att besöka vår hemsida.

12          TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

Du bekräftar och accepterar att dessa Villkor skapar rättigheter för Apple och Apples koncernbolag, och att dessa har rätt att tillämpa dessa Villkor direkt mot dig.

___________________________