Köp- och Användarvillkor & Integritetspolicy

ANVÄNDARVILLKOR

 

1             INLEDNING

1.1         Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller för denna webbplats (”Webbplatsen”) som innehas av oss, [KenArt Media AB].

1.2         Genom att gå in på Webbplatsen och köpa de produkter som vi tillhandahåller via Webbplatsen (”Produkterna”), godkänner du att Villkoren är bindande för dig, och bekräftar att du är 18 år eller äldre och har rätt att ingå ett bindande avtal med oss.

1.3         Om du är konsument har du vissa legala rättigheter relaterat till produkter som är felaktiga eller avviker från sin beskrivning. Ingenting i Villkoren påverkar dessa legala rättigheter.

2             PRODUKTERNA

Bilderna på Webbplatsen är endast illustrationer över hur Produkterna kan se ut, alla Produkter är digitala och levereras via e-post. Genom leveransen erhåller du en icke-exklusiv nyttjanderätt till programvaran i Produkterna. Samtliga immateriella rättigheter till Produkterna stannar hos oss.

3             BESTÄLLNING, LEVERANS OCH PRISER

3.1         När din beställning är genomförd får du ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som du har uppgett vid beställningen (kontrollera din skräppost om du inte får någon bekräftelse). Notera dock att avtal mellan oss gäller först när vi bekräftat att Produkterna kan levereras.

3.2         Direkt efter genomfört köp kan du ladda ned Produkterna via Webbplatsen. Dessutom levereras ett meddelande till din e-post med en länk, genom vilken du kan ladda ned Produkterna. Leveransen sker till den e-postadress som du har uppgett vid beställningen.

3.3         Priserna för Produkterna framgår vid var tid på Webbplatsen. Vi anstränger oss för att säkerställa att priserna är korrekta, men reserverar oss för eventuella fel. Priserna kan ändras från tid till annan, men ändringar kommer inte att påverka någon beställning som redan bekräftats av oss.

3.4         Samtliga priser på Webbplatsen anges inklusive mervärdesskatt.

4             DINA ÅTAGANDEN

4.1.1        Du förbinder dig att inte använda Produkterna på något sätt som bryter mot lag eller på annat sätt är olämpligt. Du förbinder dig att inte:

(i)             kopiera, ändra, utföra reverse engineering eller försöka härleda källkoden bakom Produkterna, eller skapa andrahandsverk baserat på Produkterna;

(ii)            ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt eller varumärkesrätt i Produkterna; eller

(iii)           på annat sätt göra intrång i våra immateriella rättigheter.

4.1.2        Varje försök att använda Produkterna i enlighet med ovan är en överträdelse av Villkoren.

4.1.3        Du ansvarar för att alla uppgifter som lämnas till oss i samband med beställning av våra Produkter är tillräckliga och korrekta.

5             GARANTI OCH FRISKRIVNIING

5.1         PRODUKTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGA”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM SKICK AV NÅGOT SLAG. DU ANVÄNDER PRODUKTERNA PÅ EGEN RISK. I STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR VI INGA UTFÄSTELSER OCH FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT PRODUKTERNA ÄR FRIA FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VI TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER (ELLER DESS INNEHÅLL), ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART. SOM MED ALLA KÖP AV EN PRODUKT ELLER EN TJÄNST GENOM ALLA SLAGS MEDIER ELLER MILJÖER BÖR DU ANVÄNDA DITT OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET NÄR SÅ KRÄVS. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN OSS, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SKA ANSES SKAPA NÅGON GARANTI I DETTA AVSEENDE.

6             ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1         I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR VI INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR (1) PERSONSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, (2) UTEBLIVET NYTTJANDE, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHET ELLER VINST (OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT), I SAMTLIGA FALL SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM VI HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS, ELLER (3) MED AVSEENDE PÅ SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER PRODUKTERNA, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER 10 EURO, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VI ANSVARAR INTE FÖR OLÄMPLIG ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA OCH INTE HELLER FÖR NÅGOT FEL I PRODUKTERNA SOM BEROR PÅ DIN ENHET, ELLER NÅGOT ANNAT BORTOM VÅR KONTROLL.

6.2         Vi kan inte garantera att våra Produkter fungerar på samtliga enheter. Detta innebär att Produkterna kanske inte kommer att fungera på din enhet.

6.3         Detta avsnitt ska inte innebära en friskrivning från eller begränsning av vårt ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

7             SKADESLÖSHET

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla oss skadeslösa från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av ditt brott mot dessa Villkor, varje verksamhet du deltar i genom användning av Produkterna, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

8             ÖVERLÅTELSE

Vi har rätt att överlåta dessa Villkor eller någon del av dem. Du får inte överlåta dessa Villkor och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt dessa Villkor.

9             LAGVAL

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

10          KONTAKT

Om du har några frågor om Produkterna, Webbplatsen eller dessa Villkor, vänligen kontakta oss genom att besöka vår hemsida.

 

___________________________

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi, KenArt Media AB, org. nr. 559135-7479 värdesätter informationssäkerhet. När du använder vår webbplats (”Webbplatsen”) för att köpa våra produkter, eller använder vår applikation (”Appen”) hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med denna policy, i vilken vi (i) förklarar hur och varför vi använder informationen som du delar med oss, (ii) säkerställer att du förstår vilken information vi samlar in, och (iii) informerar om dina rättigheter. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast för de ändamål och på de sätt som anges i denna policy.
Vi är personuppgiftsansvariga avseende behandlingen av de insamlade personuppgifterna. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka gärna ett email till [email protected]
Vilka uppgifter vi behandlar, hur vi gör det och varför vi gör det
För att du ska kunna registrera dig som användare av Appen och för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig via Webbplatsen behöver du uppge viss information om dig själv. Vi behandlar följande personuppgifter: namn, firmanamn, telefonnummer, adress och emailadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster. Vi begär aldrig in mer uppgifter från dig än vad som är nödvändigt för att du ska kunna använda Appen eller köpa produkter via Webbplatsen.
Våra produkter är inte riktade till barn under 18 år och vi samlar heller inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år.
Personuppgifterna kommer inte föras över till någon tredje part, och inte heller till ett land utanför EU/EES.
Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter
De personuppgifter vi behandlar kommer att lagras av oss så länge ditt användarkonto är aktivt. För det fall du avaktiverar ditt användarkonto kommer dessa uppgifter att raderas efter 30 dagar. Lagringstiden gäller under förutsättning att vi inte är förpliktigade enligt lag att fortsätta behandlingen.
Dina rättigheter som användare
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter rörande dig. Det finns även en rätt att begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt att utöva rätten till dataportabilitet. Kontakta oss gärna per email om du vill utnyttja dina rättigheter. Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected]